Covid-19 Salgınının İspanya’daki Etkileri Hakkında Bilgi Notu

Madrid Büyükelçiliği 28.06.2021

Covid-19 Durum ve Alınan Tedbirler :

İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Haziran 2021 itibarıyla ülke genelinde COVID-19 teyitli vaka sayısı 3.782.463, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 80.779'dur.

Hükümet, virüsün yayılmasının önlenmesi ve eldeki muhtelif kaynaklardan azami düzeyde istifade edilmesi amacıyla salgının birinci dalgası sırasında 14 Mart-21 Haziran 2020 tarihleri için olağanüstü hal (OHAL) uygulamış, 21 Haziran itibarıyla “yeni normal” tedbirlerine geçilmiştir.

Yaz aylarının sonunda başlayan İkinci dalgayla birlikte, ülkedeki vaka sayılarının ve hastanelerin yoğunluğun artması sonucunda, salgınla mücadelede gerekli tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla İspanya Hükümeti tarafından bu defa 25 Ekim itibarıyla (Kanarya Adaları Özerk Yönetim Bölgesi hariç) ülke genelinde 15 gün süreyle OHAL ilan edilmiş; akabinde sözkonusu uygulama 9 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar uzatılmıştır.

Seyahat Kısıtlamaları :

AB Konseyi’nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkelere ilişkin 16 Temmuz tarihindeki güncellediği liste ile ülkemizin de aralarında bulunduğu üçüncü ülke vatandaşlarının İspanya'ya girişlerine dair muafiyet ve kısıtlamalar hakkında İspanya Resmi Gazetesinde 18 Temmuz 2020 tarihinde INT/657/2020 sayılı karar yayımlanmıştır. Bu kararResmi Gazete'de 30 Nisan 2021 günü yayımlanan 29 Nisan 2021 tarih ve INT/420/2021 sayılı kararla, 31 Mayıs2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde güncellemiştir.

Sözkonusu karar son olarak 5 Haziran tarihinde güncellenmiştir.

Buna göre; aşağıdaki nitelikleri taşıyan üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutuldukları belirtilmiştir.

- AB üyesi veya Schengen Anlaşması kapsamındaki ülkeler ile Andorra, Monako, Vatikan ve San Marino'da ikamet edenler(bu ülkere giden transit yolcu olmaları kaydıyla),

- AB veya Schengen üyesi ülkelerce ita edilmiş oturum iznine sahip olanlar (bu ülkelere transit gidiyor olmaları kaydıyla),

İş amacıyla olmak kaydıyla sağlık çalışanları (araştırmacılar, yaşlı bakım uzmanları),

- Görev amacıyla sınırlı olmak şartıyla diplomatlar ve diplomatik statüyü haiz uluslararası, askeri personel ve insani amaçlı örgütlerin üyeleri,

- Faaliyetlerini yerine getirmek maksadıyla ulaştırma alanında çalışanlar (gemi mürettebatı, uçuş ekibi),

- AB ve Schengen üyesi ülkelerde öğrenim gören uygun vize veya izne ve sağlık sigortasına sahip öğrenciler (öğrenim gördükleri ülkeye gitmeleri, ülkeye girişlerinin akademik yıl içerisinde ya da bundan 15 gün önce olması kaydıyla),

- İşlerini uzaktan yapamayacak veya erteleyemeyecek olan yüksek nitelikli işçiler (belge ile ispat etmek koşuluyla / İspanya’da düzenlenen üst düzey spor faaliyetlerinin katılımcıları),

- Zorunlu ailevi sebeplerle seyahat edenler ve mücbir sebep veya ihtiyaç durumu belgeleyenler, insani sebeplerle ülkeye girişine izin verilenler.

- 7 Haziran tarihinden itibaren, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış aşıların tam doz olarak yaptırıldığını belgeleyen kişiler. (Sözkonusu tarih itibarıyla Ülkemizde uygulanan Pfizer/Biontech ve Sinovac aşılarını tam doz olarak yaptırdığını belgeleyen Türk vatandaşları İspanya’ya seyahat edebilecektir.)

5 Haziran tarihli kararahttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9349 adresinden erişilebilmektedir.

Karar uyarınca, listede yer alan ülkelerdeki mukim şahısların, doğrudan bu ülkeden gelmeleri, münhasıran listedeki ülkelerden transit yapmaları veya listede yer almayan ülkelere giriş yapmadan yalnızca bu ülkelerin havalimanlarında uluslararası transfer yapmaları şartı da yer almaktadır.


İspanya’ya yapılacak seyahatler ve kısıtlamalar hakkında İspanyol makamlarının yapacağı açıklamaların ve Büyükelçiliğimizin/Başkonsolosluğumuzun duyurularının takip edilmesi uygun olacaktır.

Bu hususlara İspanya Resmi Gazetesi’nin (BOE) aşağıdaki internet adreslerinden erişilebilmektedir.

INT/657/2020 : https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8099

INT/420/2021 : https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7051

INT/1278/2020 :https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17273


İspanya’ya seyahatlerde uygulanan tedbirler / İstenen belgeler

İspanya Sağlık Bakanlığınca 1 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da, İspanya’ya giriş yapan bütün yolcuların ateşinin ölçülerek 37,5 C ve üzerinde ateşi olanların durumlarının inceleneceği, kamu sağlığına tehlike teşkil eden bir durumu bulunduğuna karar verilen kişilerin ise sağlık kuruluşuna nakledilecekleri bildirilmiştir.

Karar uyarınca, ülkeye giriş yapacak bütün yolcuların www.spth.gob.es
adresi, SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH cep telefonu uygulaması aracılığıyla veya İspanya’da havalimanı/limanlarda dağıtılan bir kamu sağlığı formu doldurmaları zorunlu kılınmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca, "riskli kabul edilen ülkelerden" İspanya'ya seyahat edecek yolculara, “ülkeye girişlerinden önce son 72 saat içinde yapılmış olan PCR testinin negatif sonuç belgesini ibraz etme zorunluluğu”getirilmiş olup,bahsekonu uygulama 23 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın Hükümetin Covid-19 kaynaklı sağlık krizinin sonlandığını ilan edeceği tarihe kadar yürürlükte kalacağı belirtilmiştir.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nıninternet sitesinde yayımlanan ve 24 Mayıs 2021-6 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak son listedeülkemizPCR/TMA testi negatif sonuç belgesi talep edilen ülkeler kategorisinde yer almaya devam etmekte olup, sözkonusu tarih aralığında Türkiye'den İspanya'ya yapılacak seyahatlerde yolcuların PCR ya da TMA testi negatif sonucu belgesiibraz etmesigerekecektir.

5 Haziran tarihli kararla aşı sertifikası da ülkeye girişte ibraz edilebilecek belgeler arasına eklenmiştir.

Sözkonusu uygulamada ülke vatandaşlığı yerine İspanya'ya seyahat edilen ülke esas alınmaktadır. Dolayısıyla,İspanya'ya seyahat edebilme şartlarını taşıyan vatandaşlarımızTürkiye dışından gelseler dahi, "riskli" ülkelerden birinden İspanya'ya seyahat ettikleri takdirde, sözkonusu uygulama kapsamında girebilecektir. Kararda, riskli bölge/ülke listesinin her 15 günde bir güncelleneceği bildirilmekte olup, güncel liste BOE’den takip edilebilecektir.

Uygulamada,

- AB'nin 2020/1475 sayılı tavsiye kararı uyarınca, İspanya'ya varışlarda tüm yolculara uygulanmakta olan mevcut ateş ölçümü, yolcuların genel sağlık durumunun görsel olarak izlenmesi ve belge kontrolü (sağlık formu doldurulması) tedbirlerinin devam edeceği,

- Buna ilaveten, sağlık formuyla birlikte, riskli kabul edilen ülkelerden seyahat edenlerden en son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu diyagnostik Covid-19 test belgesi ibrazının da talep edileceği (belgenin yolcudan herhangi bir zamanda talep edilebileceği),

- Sözkonusu tedbirin İspanya'ya karayolu vasıtasıyla seyahat edenleri etkilemeyeceği,

-Bahsekonu kontrollerin yalnızca son varış noktası İspanya olan yolculara uygulanacağı ve transit geçiş yapan yolculara uygulanmayacağı,

- Talep edilen test türünün PCR olması gerektiği ve AB içerisinde kullanımı yaygınlaşmadığı sürece diğer test türlerinin (hızlı antikor testi, hızlı antijen testi, ELISA, CLIA, ECLIA) kabul edilmeyeceği,

- Test sonucu belgesinin "aslı"nın ibraz edilmesi ve belgenin İngilizce / İspanyolca dillerinde
düzenlenmiş olması gerektiği,

- Sözkonusu belgenin basılı olarak veya elektronik ortamda ibraz edilebileceği,

- Belgede asgari olarak yolcunun "tam adı, pasaport veya kimlik numarası, test yapılış tarihi, analizi yapan kurumun iletişim bilgileri, kullanılan teknik ve sonucun negatif olduğu"

bilgilerinin yer alması şartı bulunduğu,

- PCR testi istenecek riskli bölgelerin veya ülkelerin belirlenmesindeAB ülkeleri için 13 Ekim 2020 tarihli AB/2020/1475 sayılı tavsiye kararının,

- Üçüncü ülkeler için ise bir önceki uygulamada Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (European Center for Disease Prevention and Control - ECDC) tarafından yayımlanan veriler esas alınarak son 14 günde 100.000 kişiye düşen vaka sayısının (150 ve üzerinin) referans alınacağı kaydedilmişti.

İnternet adresi aşağıdasunulan yeni listede, üçüncü ülkelere dair ECDC verilerini esas alan önceki kriterin değiştirildiği, bu çerçevede PCR/TMA negatif test sonucu istenenüçüncü ülkeler listesininINT/657/2020 ve dolayısıyla INT/161/2021 sayılı kararlarda yer alan İspanya'ya seyahat kısıtlamalarından muaf ülkeler listeyle uyumlaştırıldığı (muaf ülkeler listesi dışındaki ülkelerden PCR/TMA negatif test sonucu istendiği) görülmüştür.

PCR/TMA Listesi:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Profesionales - Viajes y COVID-19 (mscbs.gob.es)

- Önceki ve hala geçerli uygulamada ise ayrıca, İspanya’ya gelen gemi adamlarının (gemideki görevlerinden İspanya'ya geri dönenler ile İspanya'dan gemiye binmeleri / İspanya'da gemiden inmeleri gerekenlerin, gemi mürettebatı olarak durumlarını kanıtlamaları kaydıyla test yapamadıklarına dair geçerli bir mazeret öne sürmeleri halinde),seyahat ettikleri ülkeden bağımsız olarak PCR testi ibraz etmekten muaf tutulmalarının istisnai olarak kabul edilebileceği,

-İspanya’ya girişte, riskli ülke/bölgelerden gelmekte olup negatif test sonucu bulunmayan yolcular ile sağlık kontrolü sonrası şüphe duyulan yolculara Hudut Sağlığı (Sanidad Exterior) tarafından test yapılabileceği (ancak test sonucu ibraz etmeyenlere cezai müeyyide uygulanacağı), ayrıca istisnai/ alternatif bir yöntem olarak yolculardan 48 saat içinde PCR testi yaptırmaları ve sonucunu Hudut Sağlığı'na bildirmelerinin de istenebileceği,

- Üçüncü ülkelerden gelen yolcuların, ülkeye girişlerine izin verilmeyebileceği
(geri gönderilebilecekleri),

- Bahsekonu kararın ihlali durumunda cezai yaptırımlar uygulanabileceği kaydedilmektedir.

Bahsekonu 298 sayılı karar ile kararın ekini teşkil eden ve (AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri için) AB/2020/1475 sayılı tavsiye kararı ile (üçüncü ülkeler için) ECDC verileribazı alınarak yayımlanan listeye aşağıdaki internet adresinden ulaşılması mümkündür.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14049

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenen bilgi notlarına ise aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoIIpaises-yzonasderiesgo_entre14-12-2020y27-12-2020.pdf

10 Aralık 2020 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 322 sayılı kararla ise, PCR testi gibi ülkeye giriş öncesi ibraz edilebilecek testler arasında TMA (Transcription Mediated Amplification) testinin de yer alabileceği kaydedilmiiştir.

Bu karara göre,

- 6 yaş altı çocukların testzorunluluğu uygulamasından (tüm testlerden) muaf olacakları, bu tür muafiyetlerin komşu ülkelerde de uygulandığı,

-TMA testi ile diğer diyagnostik testlerin deİspanyolca ve İngilizce'nin yanında, Almanca veya Fransız dilinde ibraz edilebileceği,

- Sözkonusu kararın yayımlandığı tarihte yürülüğe gireceği, yayımlandığı tarihten sonra 1 aylık sürede değişikliğe gidilebileceği ve kararınmevcut idari uygulamaları sonlandırmadığı kaydedilmektedir.

Erasmus Programı kapsamında yurtdışında bulunan vatandaşlarımız hakkında Ulusal Ajans tarafından hazırlanan bilgi notuna aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://www.ua.gov.tr/haberler/yuksekogretim-covid-19sss-08-07-2020/

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 11 Haziran tarihinde yayımladığı genelgeyle, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik olanlar hariç olmak üzere, Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye’ye giriş/çıkışlarına uygulanan kısıtlamalar ile girişin ardından karantina uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Madrid ve İstanbul-Barselona seferleri 1 Temmuz, İstanbul-Valensiya ve İstanbul-Malaga seferleri 1 ağustos itibarıyla başlamıştır. Pegasus firmamızın İstanbul-Madrid ve İstanbul-Barselona seferleri 18 Ağustos itibarıyla başlamıştır. Hava yolu firmalarımızın uçuş tarihlerinde ve frekanslarında değişiklikler de olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

İspanya resmi gazetesinde 20 Mayıs tarihinde yayımlanan bir kararnameyle yabancıların İspanya’da bulunma, ikamet ve çalışma sürelerinin uzatılması işlemlerine bir düzenleme getirilmiştir.

Sözkonusu karara aşağıdaki internet adresinden erişilebilmektedir

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5141.

Buna göre;

- Oturma ve Çalışma İzinleri:

14 Mart – 21 Haziran tarihli ilk Olağanüstü hal süresi (OHAL) içerisinde ya da OHAL ilanından 90 gün öncesine kadar (14 Aralık 2019 sonrası) geçerliliğini kaybetmiş olan geçici oturma/çalışma izinleri ile öğrenim, öğrenci değişim, istihdama yönelik olmayan staj ya da gönüllü hizmetler kapsamında verilen izinler otomatik olarak 6 ay uzatılmış kabul edilecektir.

Otomatik uzatma süresi, iznin geçerliliğini yitirdiği tarihin ertesi gününden başlayacak ve ilk olağanüstü halin kaldırıldığı tarihten itibaren 6 ay sonra (20 Aralık 2020) son bulacaktır.

Otomatik uzatma işlemi için herhangi bir başvuruya gerek bulunmamaktadır. Öte yandan, bu karar öncesinde bir başvuru yapılmış ve başvuru olumlu sonuçlanmış ise otomatik uzatma uygulanmayacaktır.

Türk makamlarınca duyurulan seyahat uyarılarına ve diğer güncel bilgilere T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün ve T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aşağıda sunulan sayfalarından ulaşılabilmektedir:

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?8a5e254e-533a-4b3d-84db-9f95be1207ff

http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6332-notam

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi normal çalışma düzeninde faaliyet göstermekle birlikte, vatandaşlarımızın Konsolosluk işlem başvuruları sırasında olabilecek yoğunlukları engellemek amacıyla aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden randevu alması tavsiye edilmektedir.

- İnternet Sitesi:www.konsolosluk.gov.tr

- Telefon : 0034 913 103 904

- E-posta:embajada.madrid@mfa.gov.tr

- Diğer acil haller için nöbetçi cep numarasından (+34 629 476 693) 7/24 esasına göre hizmet verilmeye de devam edilecektir.

Vatandaşlarımızın ulusal/yerel makamların tavsiye ve uyarılarına göre hareket etmeyi sürdürmeleri ve sağlık tedbirlerine uymaları önemle rica olunur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 7.1.2021 Epifani Bayramı
19.3.2021 19.3.2021 Aziz Yusuf Günü (Babalar Günü)
1.4.2021 2.4.2021 Paskalya
1.5.2021 1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 2.5.2021 Madrid Özerk Bölge Günü
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı
15.5.2021 15.5.2021 Aziz Isidro
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
12.10.2021 12.10.2021 İspanya Milli Günü
29.10.2021 29.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 1.11.2021 Azizler Günü
9.11.2021 9.11.2021 Azize Almudena günü
6.12.2021 6.12.2021 Anayasa Günü
8.12.2021 8.12.2021 Dini Bayram
25.12.2021 25.12.2021 Noel