DÖVİZLE ASKERLİKLE İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Madrid Büyükelçiliği 05.02.2016

DÖVİZLE ASKERLİKLE İLGİLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Değerli vatandaşlarımız,

Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarını düzenleyen 6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, dövizle askerlik ücreti yasadaki şartları taşıyan yükümlüler için 1.000 Avro olarak değiştirilmiştir.

Bahsekonu Kanun’dan yararlanma şartları 1. maddede, Kanun’la getirilen değişiklikler 2. maddede belirtilmiştir. Bu şartları taşıyan vatandaşlarımızın 3. maddede belirtilen belgelerle birlikte Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvurmaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün olabilecektir.

1. Yasadan Yararlanma Şartları :

a)Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1.095 gün) süreyle çalışmış olmak,

b) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1.095 gün) süreyle çalışmış olmak (İspanya’da gemi adamlarının askerlik işlemleri T.C. Barselona Başkonsolosluğumuzca yapılmaktadır),

c) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak,

d) Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte Dış Temsilciliklerimize başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip 1.000 Avro’yu en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

2. Sözkonusu yasal değişiklik çerçevesinde, 1111 sayılı sayılı Askerlik Kanununun Ek-1. maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiş, 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve geçici 53. madde ilave edilmiştir. Ancak, geçici 43. madde halen geçerliliğini korumakta olup, bu maddeye ilişkin detaylı açıklama (h) paragrafında sunulmaktadır.

Kanunda yapılan değişikliklerle;

a) Ödenecek döviz miktarı 6.000 Avro'dan 1.000 Avro'ya indirilmiştir.

b) Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık günü ile sınırlandırılmıştır. (Askerlik yaşı hesaplanmasında gün-ay dahil edilmeksizin sadece doğum yılı dikkate alınmaktadır)

c) Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

d) 6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1.000 Avro veya daha fazla ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.

e) 38 yaşını tamamlamış ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olan yükümlülere, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle dövizle askerlik hizmeti şartlarını taşıdıklarını belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1.000 Avroluk bedeli peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır.

f) 38 yaşını tamamlamış ve daha evvel başvurdukları halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan yükümlülerin, dövizle askerlik hizmeti şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve evvelki başvuruları kapsamında yaptıkları ödeme tutarının 1.000 Avro’yu aşması durumunda, bu yükümlüler herhangi bir ödeme yapmadan dövizle askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir.

g) Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avro'nun üzerindeki ödemeleri iade edilmeyecektir.

h) Öte yandan, 1 Şubat 2011 tarih ve 6108 sayılı Kanunla 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen geçici 43. madde geçerliliğini korumaktadır.

Bu çerçevede, 30 Mart 1980-7 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan ve yürürlükteki mevzuat gereğince yeniden dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayanlardan, yurt dışında halen işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerini muhafaza eden veya bir iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde fiîlen gemi adamı statüsünde çalışan ve yurt içinde dövizle askerlik hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamamış olan yükümlüler 10.000 Avro ödemek suretiyle yeniden dövizle askerlikten yararlanabilmektedir.

Bu madde hükümlerinden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan mahsup edilir.

3. Başvuruda gerekli belgeler :

Tüm başvurularda:

- Nüfus Cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,

- Pasaportun aslı ve fotoğraflı sayfa ile Türkiye’ye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi,

- Oturma ve çalışma izninin aslı ve iki adet fotokopisi,

- 5 adet vesikalık fotoğraf,

- 8 Avro tutarında posta pulu,

İşverenler için:

- Çalışma belgesinin (La Vida Laboral) aslı ve 2 adet fotokopisi

- Sorumluluğunda bulunan bir işyerinde işveren olduğunu kanıtlayan belge (Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge),

- İşyerinin niteliğini kanıtlayan belge (Escritura),

Kendi hesabına çalışanlar (autonoma) için:

- Son üç ayda İspanyol makamlarına vergi ödediğine dair belgenin aslı ve 2 adet fotokopisi,

Çalışanlar için:

- Çalışma belgesinin (La Vida Laboral) aslı ve 2 adet fotokopisi

- İş kontratı fotokopisi,

İşsizler (Çalışma belgesinde Türkiye’de geçen günler haricinde toplam 1.095 günlük hizmeti bulunan, ancak başvuru tarihi itibariyle sigorta primleri ödenmeyen vatandaşlarımız) için:

- İşsizlik sigortası maluliyet yardımı alınıyorsa bu durumu gösterir belge,

- İşsiz veya malul olduğu halde, eşin çalışması sebebiyle bu yardımı da alamayanların durumunu gösterir belge,

4. Dövizle askerlik işlemleri :

Yukarıdaki belgelerle Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvuran vatandaşlarımızın öncelikle dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Kanun’da belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımıza gerekli ödemenin yapılması için bir “döviz ödeme belgesi” düzenlenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu belgeyle bankadan ödeme yapmaları ve ödeme dekontunu Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine sunarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi 09:30 - 12:30
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
19.3.2021 19.3.2021 Aziz Yusuf Günü (Babalar Günü)
1.4.2021 2.4.2021 Paskalya
1.5.2021 1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 2.5.2021 Madrid Özerk Bölge Günü
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı
15.5.2021 15.5.2021 Aziz Isidro
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
12.10.2021 12.10.2021 İspanya Milli Günü
29.10.2021 29.10.2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 1.11.2021 Azizler Günü
9.11.2021 9.11.2021 Azize Almudena günü
6.12.2021 6.12.2021 Anayasa Günü
8.12.2021 8.12.2021 Dini Bayram
25.12.2021 25.12.2021 Noel
6.1.2022 6.1.2022 Epifani Bayramı